Dataskyddspolicy/personuppgifter allmänt

Flisby ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med skapande av kundkonto och därefter att köp hanteras i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom godkännande av köpeavtalet med oss samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order, genomföra köpet och underlätta vid kommande köp.
I samband med att du gör din första beställning hos oss, alternativt om lång tid förflutit sedan du gjort en beställning, kan vi om så behövs, inhämta en kreditupplysning genom behörigt kreditupplysningsföretag. Vi genomför en identitetskontroll för att säkerställa att personnummer, namn och adress överensstämmer med uppgifterna du lämnat. Dina uppgifter används också till att skicka ut erbjudanden från Flisby, dessa kan du tacka nej till när du vill.
Som kund kan du när som helst ta del av de sparade uppgifterna, ändra dem eller be om radering, kontakta oss på mail@flisby.se.
Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa din personliga information till tredje part om vi inte har din tillåtelse eller enligt lag är skyldiga att göra det. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till användandet av insamlad information i ovan nämnd omfattning.

Vem är ansvarig för personuppgifter i Flisby AB?

Bolaget, 556158-5000, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling.

Om du vill skriva brev till Flisby AB så är adressen: Flisby AB, Syredavägen 14, 578 75 Flisby. Det går även bra att maila Flisby AB på mail@flisby.se.

När du använder våra tjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners – vill vi upplysa om att det kan vara någon av våra samarbetspartner som är personuppgiftsansvarig i vissa avseenden.  

Vems personuppgifter behandlar Flisby AB?

Vi behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer; aktieägare, våra kunder, prospekts (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det) och om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).

I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss och i vissa fall samlas uppgifterna in från tredje part.  

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, adress, bostadsort, telefonnummer, e-postadress, organisation och IP-nummer är exempel på kontaktuppgifter som kan komma att behandlas. Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden/transaktioner med Flisby AB (t ex information om köp). Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?

 • För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig. Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att köpa någon av våra produkter. För att vi ska kunna hantera betalningar av beställd/köpt vara/varor behandlar vi även personnummer i vissa fall. Detta på grund av att vi måste kunna göra en identifikation genom personnummer vid till exempel fakturaköp.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås men även detta är ett av Flisby ABs berättigade intressen.

 • För att handlägga, följa upp och analysera garantiärenden, reklamationer och krav. Om du inte är nöjd med våra produkter eller tjänster så hanterar vi din reklamation, krav eller garantiärende. För att vi skall kunna leverera så bra produkter och tjänster som möjligt och förbättra vår reklamationshantering kan vi även behöva följa upp och analysera informationen.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, vi måste också uppfylla rättsliga förpliktelser (till exempel konsumenträtt och produktansvar) och detta är även ett av Flisby ABs berättigade intressen.

 • För att fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift. Flisby AB har flera olika åtaganden och regelbördan och komplexiteten ökar över tid. Bland annat måste vi fullgöra vår bokföringsplikt och redovisningsåtaganden, åtaganden som följer av konsumenträtt, regler om penningtvätt med mera. 

Grunden för vår behandling i dessa avseenden är helt enkelt att fullgöra rättsliga förpliktelser.

 • För marknadsföring. Vi vill kunna hålla dig uppdaterad på vårt utbud och våra erbjudanden förutsatt att du inte invänt mot behandlingen.

Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Flisby ABs berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.  

 • För att följa upp och analysera vår verksamhet eller tillvarata våra rättigheter.
 • För att utveckla vår affärsverksamhet, vårt utbud och våra kunderbjudanden, IT-system och andra redskap i syfte att ständigt förbättra oss och höja säkerhet, kvalitet och effektivitet så analyserar vi till exempel processer, arbetssätt, kundanalyser, benchmarking och support.  
 • För att analysera och följa upp vår historik avseende de tjänster och produkter som Flisby AB levererat. 

Grunden för vår behandling av alla ovan åtgärder ryms inom Flisby ABs berättigade intresse.

Hur behandlas och lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra olika system. Hur länge uppgifterna sparas är avhängigt av för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Vi lagrar inte informationen längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. För att ge en övergripande uppfattning så sparar vi till exempel uppgifter när du köpt våra produkter eller tjänster, så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal.

 • Uppgifter om offerter sparas 84 månader. 
 • Uppgifter om beställning av katalog sparas 6 månader.
 • Uppgifter om chattkonversationer sparas 12 månader.

Om du har lämnat uttryckligt samtycke så sparas uppgifter under den tid vi hanterar dem för ändamålet som du har samtyckt till.

Flisby AB kan komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis. I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Flisby AB har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.   

Vem kan få del av personuppgifter?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

Flisby AB kan i vissa fall även dela personuppgifter med ytterligare kategorier av mottagare så som myndigheter. Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen. Flisby AB använder ofta externa leverantörer för olika ändamål, till exempel datalagring eller annan datahantering, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Flisby AB ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Vi har relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Vilka rättigheter har den som är registrerad när Flisby AB behandlar dina uppgifter?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även rikta en invändning mot behandlingen och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätten att begära dataportabilitet, att kunna flytta med dig uppgifterna. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Flisby AB. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndighet med klagomål. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy fastställdes av Flisby AB 14 maj 2018.

Cookiedeklaration