1. Lagar och konventioner

Även om våra leverantörer verkar i olika rättsliga och kulturella miljöer förväntar vi oss att de respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och behandlar sina anställda rättvist och med respekt. Flisby AB räknar också med att leverantörerna verkar för att kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren för dem som deltar i framtagandet av våra produkter.

2. Barnarbete (ILO 182 och 138)

Flisby AB accepterar inte barnarbete. Vi baserar vår policy för barnarbete på FN-konventionen om Barnets rättigheter, artikel 32:1. Ett barn definieras som en person yngre än 15 år eller som inte uppnått ålder för obligatorisk skolgång. Därmed erkänner vi rätten för varje barn till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara farligt eller att störa barnets utbildning eller vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
 

3. Tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Leverantören får inte använda någon form av tvångsarbete eller straffarbete. Produktionen hos våra leverantörer får inte ske av personal som under slavliknande förhållanden eller på andra sätt ofrivilligt tvingas arbeta.
 

4. Löner och arbetstid (ILO 100)

Leverantörer skall regelbundet betala ut lön och tillämpa arbetstider i enlighet med nationella lagar, gällande avtal och allmänt accepterad standard för branschen. Alla anställda har rätt till ett skriftligt anställningskontrakt.
 

5. Diskriminering (ILO 111)

Att alla människor ges lika möjligheter oavsett ras, kön, nationalitet, hudfärg, religion eller andra särskiljande egenskaper. Att leverantören varken tillåter trakasserier eller diskriminering.

6. Arbetsmiljö och hälsa (ILO155 och 170)

Leverantörer och underleverantörer skall följa gällande lagar och förordningar och ge medarbetarna en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla ändamålsenlig skyddsutrustning samt att informera anställda om hur de skall bete sig för att undvika skador. Kemikalier ska behandlas och förvaras på ett säkert sätt. Processerna ska utformas för att minimera kvartsdamm.