All natursten kan variera i färg och innehålla ådringar och naturliga mönster. På större ytor skall man blanda sten från olika pallar, då får man vacker variation och naturligt liv i ytan. Färgskillnader kan finnas vid komplettering. I den grå och grågrafit graniten t.ex. förekommer ibland ljusare eller mörkare ådringar på samma vis som det på den röda graniten ibland kan förekomma grönaktiga ådringar som en naturlig del av stenen. Den svarta skiffern kan innehålla ljus ådring.

Tjocklek

De naturliga lagren i berget är olika stora och därför varierar plattorna i tjocklek. Sätt med fördel naturstenen i en mjuk bädd av betong, stenflis eller stenmjöl så att underlaget kan justeras efter eventuella höjdskillnader. Tänk på att oregelbundna sorter som tjock skiffer varierar lite mer. Det mjuka stenmjölet/ stenfliset bör vara ca 20-30 mm och i sin tur ligga på en hård avdragen yta. Tänk på att en sten som inte sätts i betong bör vara minst 3 cm tjock för att, med stöd av fogmaterialet, ligga still. Granitplattor bör sättas i stenflis för att minska fuktgenomslag.

Fog

Naturstensplattor ska läggas med en fog på min. 3 mm (mer vid råare kanter) för att jämna ut eventuella höjdskillnader på plattorna och för att bindas samman av fogmaterialet. Om Romex dränerande hårdfog används rekommenderas en fogbredd på minst 5 mm och ett djup på minst 3 cm. Är fogen bredare skall djupet alltid vara minst dubbelt mot fogens bredd. Tunnare sorter (exmpelvis skiffer 60 x 30 x 1,2 cm) sätts i betong på redan befintlig gjutning. Då ska inte dränerande hårdfog användas!

Obs! ogräshämmande fog är inte lämpligt för porösa stenarter som t.ex. marktegel och sandsten.

När material kläs på befintlig betongyta ska ett tätskikt strykas mellan betongytan och naturstenen för att förhindra ev. kalkutfällning, orsakad av kapillärkraften. 

Finess på fogarna

För att få så, till varandra tillpassade fogar, som möjligt kan oregelbunden kalksten och skiffer ”klippas ihop” med hjälp av en stenklipp. Med Flisby/Romex hårdfog skrapas fogmassan på plats, härdar och försvårar för ogräs och myror. Resultatet blir exklusivt, rent och prydligt. Var noga med att borsta bort all överbliven Romex-sand före härdningen men akta växterna! Underarbetet är extra viktigt vid användning av hårdfog. Läs mer i våra läggningsanvisningar på hemsidan.

Patina av rost

Eftersom natursten är ett ”levande” material förändras vissa bergarter. I den svarta skiffern och i viss ljus granit förekommer naturligt järnoxid i skiftande mängd. Oxiden ger en naturlig rostpatina.

Kalkfläckar

På skiffer kan kalkfläckar förekommer. De visar sig oftast som ljus avlagring i fördjupningar på ytan. Dessa kan behandlas med ”kalkbort”. Kalksten förändras också med tiden. När kalken fäller ur bildas kalkpatina som gör stenen ljusare och ger densamma en underbar antik ”look”. Ibland händer det att kalkstenen ”flisar” sig, vilket är en naturlig process som hör stenen till.

Gatsten

Gatsten ska alltid läggas med fog. Mängdberäkna 82-85 st/m². Vårt pris är satt därefter. Det kan förekomma grus i säckarna vid leverans av gatsten.

Salt

Flisby rekommenderar att man avstår från att salta på naturstensplattor.